கடவுள் – ஸ்ரீ

உதவும் கையில்
சிரிக்கும் சிரிப்பில்
தியானிக்கும் மனதில்
கருணை உள்ளத்தில்
அன்பு வார்த்தையில்
அணைக்கும் கரத்தில்
அவனைக் கண்டேன்.

தொடுகின்ற பொருளும்
ருசிக்கும் கனியும்
பார்க்கின்ற உலகும்
கேட்கின்ற வார்த்தையும்
சுவாசிக்கும் காற்றும்
அவனே.

மனதின் சஞ்சலமும்
அஞ்ஞானமும் திமிரும்
மமதையும் அவனின்
சாம்பல் நிற வண்ணங்கள்.

எழுத்தும் ஓவியமும்
பாடலும் கவிதைகளும்
அவனின் படைப்பு.

காதல் அவனுடைய முத்தம்
பயம் அவனுடைய மிரட்டல்
ஆனந்தம் அவனுடைய இயல்பான தன்மை

கடவுள் நம்முடன்
என்றும் என்றென்றும்..

India, Wake Up! By Sri

Poor children roaming on the roads

But with heart full of gold untold.

Dirty roads and poor hygiene

But people who care to love thee and thine.

Superstitions and myths abound

But hands which worship God all around.

Buying bad chinese goods for kids and old

But teaching good morals with stories gold.

Corruption percolating from rich to poor

But most are simple with needs, sure.

Illness affecting the uncared for lot

But with mind strong which cares for all.

Shame in native language and culture

But will teach children three languages to treasure.

A mixed bag of sweet and spices, a lot to improve,

to treasure, to cherish, to think, to do and to be.

India, you are my life blood and soul.

Wake up India, see your ancient past.

Dont trade your soul for junk food fast.

Be unique and Be You, My India,

Stay strong and stand tall for all.

– Sri

Thankfulness

There is so much to be thankful for. What a beautiful life this is! Everyday I wish to be thankful for something and actually express it. Today I want to express my heartfelt thanks to my family.

I cant believe my elder daughter is big enough to cook something for me. She went to a culinary workshop and she has tremendous interest in cooking. She cooked and brought lot of delicious food for me from the workshop.

Today she made panakam for me completely by herself. She is pampering me like my mother.

So thankful to God for giving me this wonderful blessed child. 😊

2018

Another year has gone by. So many changes have happened in this world, and not the least of that is Trump in White House. A lot can be written about what I have missed to blog about. I am hoping that 2018 will be the year of moving forward with more goals, opportunities and even blogging.

Personal goals would be to focus myself on being in present moment, do more Yoga, share more Yoga, launch our company and create something worthwhile for this world.

Cycling fun

Last couple of weeks have been real fun. I bought a bicycle (it’s called bike here in the U.S.). A somewhat expensive one called Specialized Ariel Sport costing me 750 USD and I haven’t even got accessories like a lock or lights. The cycles here are top notch machines that have beautiful gears that can take you smoothly across all kinds of terrains. Mine is a hybrid bike that I can use for cycling on the road and also across dirt and gravel paths as well as over moutain. I am super happy with the bike. 

I have so much fun and excitement that my kids (aged 10 and 2) are now totally into cycling. My elder one wants an adult size bike as she has grown quite tall. My younger one pretty much acts like a Olympic cyclist, always riding in her cycle in the backyard or the school’s big parking lot. Hubby is also inspired and he is soon going to get his own cycle. 

My long term goal is to ride my cycle for doing basic errands like getting groceries, picking up kids from school and also use it for training and fitness. I am sure that the bicycle is probably infinitely more useful in a place like India. I just am not sure if I want to breathe the polluted metro air. Rural living in India is kinda intriguing to me. Imagine a nice big piece of land for farming with a house in the village doing a lot of good to the people and the environment and living a much simpler lifestyle. I am very interested. 

Coming back to the U.S., here I am also doing Zumba dance. It’s a fitness dance program that has got lots of exotic moves. It makes me feel at least 20 years younger. I giggle and have a big smiling face and it’s like a nice partying style of dance.

I am just overall psyched about life. Yoga is also going on. I am training to be a Yoga instructor. I aspire to always live my life with full of positivity, love, compassion and mindfulness. There is nothing better than that to be your best self. 

New treadmill

We bought a new treadmill to workout daily and stay healthy. With a small kid at home, it’s difficult to find time to workout in gym. So, it was a smart investment for us.

Today I did 20 mins of fatburn workout and 20 mins of strength training at home. 

After the strength training session, this was the summary. 

  
 Forgot to take a pic after my fatburning workout. 
It’s so exciting. From tomorrow, I will try to update after each workout for reference for myself.

My goal is to be as healthy and fit as possible. And it’s not a goal that is stagnant. Everyday I have to work at it to maintain my fitness level.

To adorn God or nature

I am somewhat of a religious person who has the habit of doing puja to the deities at home. I love adorning my deities with freshly plucked flowers from my garden. It brings me instant happiness. Having lots of roses and flowering plants brings a new cheer into the house as well.

But there are times like last couple of weeks where we did not have even one rose bloom. I noticed few buds forming but not flowers to adorn my deities.

Today, I was glad to notice some beautiful roses. As I saw them, these two choices ran in my mind. I could either pluck them and keep them at the feet of the Goddess or just let them be. The selfless roses are now decorating the whole world and bringing joy to the passers-by.

As Goddess is non-different from nature, the roses adorn her very own form as they are a part of her. 

The beauty of being in nature looks like a worship of a different kind but essentially that is worshipping the God in His true manifestation.